PROJECT REFERENCE 2011

ทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า


 
ทำความสะอาด Inverter รวมทั้งเปลี่ยน Cooling fan วัดอุปกรณ์ภาค Power

งานย้ายเครื่องจักรของโรงงานผลิตรถยนต์

Design and wiring ตู้้ควบคุมบางส่่วนของโรงงานผลิตปูนซิเมนต์์

ส่งมอบตู้ควบคุมโรงงานผลิตปูนซิเมนต์